image_pdfimage_print

همایش بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها،

به عنوان یکی از مهمترین گردهمایی های علمی در عرصه مدیریت مخاطرات طبیعی و محیط زیست کشور با هدف توسعه

ادامه