۳۵d5ed87-b20733a3a0bc

طرز کار دنده های خورشیدی


قوانین طرز کار دنده های خورشیدی

 

ادامه مطلب قبلی

قوانین طرز کار دنده های خورشیدی

 

طرز کار دنده های خورشیدی توسط پنج قانون اساسی که در واقع کلید آگاهی در مورد   مسیر های مختلف اعمال قدرت در تمام جعبه دنده های اتوماتیک می باشند بیان می گردد و آنها عبارتند از : حالت خلاص ، کاهش دنده ،اوردرایو، حرکت مستقیم و دنده عقب که به ترتیب هر یک را مورد بررسی قرار می دهیم.