iphone-500291_1280-800x445

اثرات دوماه مصرف سیگار بروی ریه


لینک ویدیویی از ریه واقعی انسان پس از دو ماه سیگار کشیدن و مضرات بی شمار سیگار،ته سیگار،قلیان،پیپ،مواد مخدر،مشروبات الکلی و..از جمله ایجاد جهش ژنی در انسان(کودک-زن-مرد)و نقص جنین حاصل از آنها در آینده و بدنیا آمدن نوزادان ناقص ومعلول و مبتلا به سرطان و بیماریهای خاص وصعب العلاج و نوزادان داری نقص و مشکلات جنسی و…در نسل اول و نسلهای بعد…

باتوجه به تحقیقات انجام شده،مصرف  مشروبات الکلی و همچنین سیگار و قلیان و پیپ ومواد مخدر و…(دودسیگار،قلیان((هر وعده قلیان معادل۱۰۰تا۲۰۰نخ سیگار یا بیشتر))،پیپ،مواد مخدر و.. تا۲کیلومترانتشار پیدا میکند)علاوه برآسیبهای قلبی وسرطان و… موجب جهش ونقص ژنی درخود وافراددیگر(کودک-زن-مرد)ودرنتیجه نقص جنین حاصل از آنها در آینده وبدنیاآمدن نوزادان ناقص و معلول و  مبتلا به سرطان و دارای بیماریهای خاص و صعب العلاج و نوزادان داری نقص و مشکلات جنسی و…در نسل اول و نسلهای بعد میگردد.